1/1
Bata Shoe Factory, Batawa, Ontario [CA]

Bata Shoe Factory, Batawa, Ontario [CA]

EeStairs + Dubbeldam Architecture